ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПЛАТФОРМА

razvod.bg

Уебсайтът www.razvod.bg се оперира и управлява от „Бул Адвайс“ ООД. Настоящите Общи условия (наричани по-долу “Споразумение” или “Общи условия”) представляват споразумение между Вас (като потребител и/или посетител) и „Бул Адвайс” ООД относно условията, при които razvod.bg предлага информацията, софтуера, продуктите и услугите, предоставени на или чрез razvod.bg (наричани “Услугите”).

Услугите се предлагат само в случай, че се приемат настоящите общи условия, правила и клаузи в този документ.

Ако не сте съгласни с тези условия или ако нямате навършени 16 години – не използвайте razvod.bg.

“Използване” на razvod.bg означава действия от типа: кликване на линкове, въвеждане на информация, създаване на документи, качване на съдържание или разглеждане (т.нар. браузване). Използвайки razvod.bg, Вие се съгласяватес настоящите общи условия.

РАЗДЕЛ I

Предмет и общи положения

 

 1. С тези Общи условия се определят правата, задълженията и отговорностите наПлатформата bg (Платформата/ razvod.bg)  и Потребителите ѝ.
 2. Тези Общи условия са приложими между bg и Потребителя и са неразделна част от индивидуалния договор сключен между тях, в случай, че е сключен такъв.
 3. За неуредените в тези Общи условия понятия и събития се прилага действащото законодателството на Република България.
 4. С подаването на попълнена форма- заявка Потребителят декларира, че е запознат с тези Общи условия и е съгласен със съдържанието им.
 5. С предоставяне на необходимата на bg информация, чрез средства различни от форма- заявка(например в писмен вид чрез e- mail) във връзка със заявена услуга, Потребителят декларира, че е запознат с тези Общи условия и е съгласен със съдържанието им.

РАЗДЕЛ II

Обхват и характеристики на услугите

 

 1. Чрез bg, „Буладвайс“ ООД с ЕИК 121031594, предоставя консултации и помощ във връзка с прекратяване на сключен граждански брак (развод), фактическо съжителство с партньор, както и всички други съпътстващи запитвания, които потребителите биха могли да имат.

Условията за ползването на различните услуги, които не се изчерпват с генерирането и изготвяне на индивидуализирани документи, както и тяхната цена и способите за плащане са описани в страницата, отредена за конкретната услуга. Ако друго не е указано в информацията за съответната услуга, платените услуги на razvod.bg се предоставят след авансово заплащане на цената.

Когато за дадена услуга е необходимо ползването и участието на адвокат, razvod.bg сътрудничи за намирането му и посредничи между потребителя на услугата и адвоката за извършване на услугата, като цената на избраната услуга не се променя. Адвокатите, с които ти като потребител можеш да се свържеш чрез razvod.bg са субект на регулация по Закона за адвокатурата, Етичния кодекс на адвоката, Наредба № 1 от 09.07.2004 за минималните размер на адвокатските възнаграждения, както и решенията на Висшия адвокатски съвет.

 

РАЗДЕЛ III

Условия за достъп

 

 1. Потребители на bg могат да бъдат само дееспособни физически лица.
 2. Договорът между „Буладвайс“ ООД с ЕИК 121031594, чрез платформата bg и Потребител се счита за сключен с подаването на попълнена форма- заявка или с предоставяне на необходимата на razvod.bg информация, във връзка със заявена услуга, чрез средства различни от форма- заявка (например в писмен вид посредством e-mail или по телефон).
 3. Отказ от направена поръчка Заявител може да направиш до получаване на изготвените индивидуални документи.
 4. Задължението на bg за изготвяне на документи възниква от момента на заплащане, от страна на Потребителя, на договорената услуга.

 

РАЗДЕЛ IV

Качество и ефикасност на обслужването (срокове за предоставяне на услугите)

 

 1. bg следва високи стандарти за качествено, навременно и професионално предоставяне на услуги.
 2. bg определя сроковете за предоставяне на услуги индивидуално, като по подходящ начин уведомява всеки Потребител за срока необходим за разглеждане и предоставяне на становище по конкретен казус.
 3. Всички срокове започват да текат от момента на окончателно предоставяне на цялата необходима информация и заплащане, от страна на Потребителя, на договорената услуга.

 

РАЗДЕЛ V

Начини на заплащане

 

 1. Цените на предоставяните услуги са обявени на интернет страница bg.
 2. За цената на всяка допълнителна или специфична услуга, която не е оповестена на интернет страница bg, „Буладвайс“ ООД ще информира, по подходящ начин, Потребителя преди за него да възникне задължение за заплащането ѝ.
 3. „Буладвайс“ ООД си запазва правото да променя цените на предоставяните услуги, като актуализира същите на интернет страница bg.
 4. Размерът на дължимото възнаграждение се заплаща по следната банкова сметка: ……………………………………..

 

РАЗДЕЛ VI

Условия за предоставяне на услуги от razvod.bg

 

 1. Всеки Потребител избира вида на необходимата му услуга от посочените на интернет страница bg.
 2. В случай на затруднение, относно избора на услуга, Потребителят може да проведе консултация с представител на bg.
 3. След като избере услуга Потребителят предоставя на bg необходимата информация.
 4. Екипът на bg извършва анализ на предоставената информация, при необходимост изисква допълнителни данни и информира Потребителя за срока необходим за изпълнение на услугата.
 5. Екипът на bg не носи отговорност за предоставените от Потребителя данни и информация.

 

РАЗДЕЛ VII

Права и задължения на Потребителите

 

 1. Потребителите имат право:
 • Да получат консултация преди избора на услуга;
 • Да изискват изпълнение на избраната услуга, в т.ч. необходимото съдействие, съобразно избраната услуга.
 1. Потребителите:
 • Следва да предоставят на bg цялата необходима информация с оглед предоставяне на избраната услуга.

Имайте предвид, че ако в изготвените, входирани в съда, документи има информацията, която ни е предоставена неправилно или неточно, може да възникне необходимост от допълнителни експертизи или предоставяне на допълнителна информация и/или документи и това ще доведе до забавяне в бракоразводния процес.

 • Отговарят за верността и точността на предоставената информация.
 • Носят отговорност за посочени неверни и/ или неточни данни, предоставени на bg, като отговорността им е съизмерима с нанесените вследствие на това вреди.

 

РАЗДЕЛ VIIІ

Права и задължения на razvod.bg

 

 1. Екипът на bg има право да:
 • Определя срока за изпълнение на услугите, след анализ на всеки конкретен казус;
 • Да изисква допълнителна информация необходима за изпълнение на услугите;
 • Да получи дължимото възнаграждение.
 1. Екипът на bg:
 • Следва да предоставя всяка от услугите съобразно изискванията на действащото законодателство;
 • Да третира като конфиденциална цялата информация, получена по време на предоставяне на услугата;
 • Да предостави на Потребителите цялата необходима информация във връзка с избора на услуга и в процеса на предоставянето и;
 • Да разглежда и взема становища по всички спорове възникнали с Потребителите в срок до 30 дни от момента на узнаването им;
 • Да изпълни заплатената от Потребителя услуга.

 

РАЗДЕЛ IХ

Ред за разрешаване на спорове

 

 1. Възникнали спорове между bg и Потребителя се решават по взаимно съгласие чрез непосредствени преговори и допълнителни споразумения между тях. При непостигане на съгласие, всяка от страните може да отнесе спора за решаване пред компетентния български съд.

 

РАЗДЕЛ Х

Изменения и допълнения на Общите условия. Влизане в сила

 

 1. Изменения и допълнение в настоящите Общи условия могат да правят, когато се налага по основателни причини, по инициатива на „Буладвайс“ ООД, по предложение на потребителите и/или техни легитимни организации, като актуализира същите на интернет страница bg.