Брачният договор е сравнително нов институт в българското семейно право.

Той е въведен с приемането на новия Семейния кодекс от 2009г., според който има три режима на имуществени отношения между съпрузите: законов режим на общност, законов режим на разделност и договорен режим. Брачният договор може да спести много пари и време в случай на разтрогване на брака. Двойките, които се готвят да сключат брак, рядко искат да мислят за евентуален негов край. Факт е обаче, че около половината от женитбите завършват с развод. В крайна сметка, подготовката за най-лошия сценарий е от ключово значение за всичко в живота, а бракът не прави изключение.

С Брачният договор се уреждат имуществените отношения на встъпващите в брак лица, също така брачният договор може да бъде сключен между съпрузите по време на брака им. Той съдържа уговорки само относно имуществени отношения между страните като:

  1. правата на страните върху имуществото, което се придобива по време на брака;
  2. правата на страните върху притежаваното от тях имущество преди брака;
  3. начините на управление и разпореждане с имуществото, включително и със семейното жилище;
  4. участието на страните в разходите и задълженията;
  5. имуществените последици при развод;
  6. издръжката на съпрузите по време на брака, както и при развод;
  7. издръжката на децата от брака;
  8. други имуществени отношения, доколкото това не противоречи на разпоредбите на този кодекс.

Трябва ли да сключите брачен договор?

Ако се питате: „Имам ли нужда от брачен договор?“, вероятно е така. Ранното неудобство си струва, за да бъдат насърчени доверието и откритата комуникация относно финансите между партньорите. Брачните договори могат да бъдат особено полезни за двойки, които се опитват да разделят значителни части от лично имущество, включително бъдещи наследства и други очаквани доходи. Тази мотивация е често срещана сред двойките с голяма разлика във възрастта или богатството, както и сред по-възрастните или повторно сключващите брак двойки. Брачният договор не може да съдържа разпореждания за случай на смърт. Брачният договор се сключва лично от страните в писмена форма с нотариална заверка на съдържанието и на подписите. Брачният договор, с който се прехвърля право на собственост или се учредява или прехвърля друго вещно право върху недвижим имот, се заверява от нотариус, в чийто район се намира имотът. Когато имотите, предмет на договора, се намират в районите на действие на различни нотариуси, нотариалното удостоверяване се извършва от нотариус в един от тези райони по избор на страните. Брачният договор поражда действие от момента на сключване на брака, а когато е сключен по време на брака – от деня на сключване на договора или от друга дата, определена в него. Изменението на брачния договор се извършва във формата за неговото сключване. Брачният договор може и да се прекратява.

Брачните договори не са само за богатате.

Въпреки че изключително богатите хора използват брачни договори най-често, обикновено за да защитят семейни активи или богатство, придобито преди брака, те са добър инструмент за почти всички. Дори двойки със скромни средства могат да намерят полза от брачния договор. Някои хора се притесняват, че сключването на брачен договор ще увеличи вероятността да се разведат. Ако връзката ви не може да преживее финансовото планиране преди брака, най-вероятно няма да преживее и финансовите предизвикателства, които носи самият брак. Нека бъдем ясни – не е необходимо вашият брачен договор да обмисля всеки актив и предмет, който притежавате, или всеки сценарий за развод. Можете да създадете брачен договор и с една-единствена цел. Ако сте получили в наследство семейна реликва и искате да сте сигурни, че ще можете да запазите тази вещ, можете да съставите брачен договор, в който се посочва, че семейната реликва е ваша. В брачния договор може също така да се посочи, че предметите, които сте наследили по време на брака, ще останат ваша отделна собственост. Много брачни договори се използват за установяване на имуществени права при втори брак. Ако имате деца от предишен брак, може да искате да защитите интересите им към вашите активи и имущество. С помощта на брачен договор можете да опишете кое имущество трябва да остане отделно от брака, като защитите това имущество, ако той приключи. Съчетавайки това с правилното планиране на имуществото, можете да гарантирате, че предбрачното имущество ще отиде там, където искате.