• Разводът по взаимно съгласие е приложим в случай, че Вие и партньорът Ви сте постигнали споразумение, което се представя в съда и утвърждава от него  относно редица въпроси. В случай, че имате ненавършили пълнолетие деца:
  • Трябва да вземете решениекак ще се упражняват родителските права след прекратяване на брака – от единия родител или от двамата заедно чрез споделени родителски права;
  • Друг задължителен въпрос, който следва да бъде разрешен, са личните отношения между вас и децата;
  • Трябва да бъде определен размер на дължимата издръжка;
  • Следва да бъде уредено и ползването на семейното жилище.

  В случай, че някой от съпрузите е приел фамилното има на другия, урежда се и въпросът с евентуалното му запазване или не след развода.

  В случай, че сте придобили имущество по време на брака, в споразумението трябва да се посочи дали то ще остане в съсобственост между вас или ще бъде разделено.