• Разводът по взаимно съгласие е приложим в случай, че Вие и Партньорът Ви сте постигнали споразумение, което се представя в Съда и утвърждава от него, относно редица въпроси.В случай, че имате ненавършили пълнолетие деца:
  • Трябва да вземете решениекак ще се упражняват родителските права след прекратяване на брака-от единия Родител или от двамата заедно, чрез споделени родителски права;
  • Друг задължителен въпрос, който следва да бъде разрешен еличните отношения между вас и децата;
  • Размер на дължимата издръжка;
  • Ползване на семейното жилище.

  В случай, че някой от съпрузите е приел фамилното има на другия- следва да се уреди въпросът с евентуалното му запазване или не, след развода.

  В случай, че сте придобили имущество по време на брака в споразумението трябва да се посочи дали то ще остане в съсобственост между вас или ще бъде разделено като разпределят дяловете ви.