• Независимо от избрания подход при прекратяване на брака (по взаимно съгласие или по исков ред) задължително се урежда въпросът за упражняване на родителските права върху ненавършили пълнолетие деца. Родителят, упражняващ родителските права, е този, при когото децата ще живеят, който ще полага ежедневни грижи за тяхното отглеждане и възпитание. Съгласно действащото законодателство съществуват две възможности за разрешаване на този въпрос: упражняване на родителските права само от единия родител или постигане на споразумение за упражняване на родителските права от двамата едновременно. В този случай родителите вземат всички решения, касаещи живота и ежедневието на децата, заедно.