• Как  се определя упражняването на родителските права?

                Независимо от избрания подход при прекратяване на брака- по взаимно съгласие или по исков ред, задължително се урежда въпросът за упражняване на родителските права върху ненавършили пълнолетие деца. Родителят, упражняващ родителските права е този, при който децата ще живеят, който ще полага ежедневни грижи за тяхното отглеждане и възпитание.

    Съгласно действащото законодателство съществуват две възможности за разрешаване на този въпрос- упражняване на родителските права само от единия родител или постигане на споразумение за упражняване на родителските права от двамата едновременно. В този случай Родителите вземат всички решения, касаещи живота и ежедневието на децата заедно.