• Задължително условие за реализиране на развод по взаимно съгласие е личното явяване на двамата съпрузи в съдебно заседание. Когато някой от тях не се яви без уважителна причина, делото се прекратява.