• В случай че и двамата съпрузи се явят в насроченото първо съдебно заседание и Съдът се убеди в  сериозното им и непоколебимо съгласие да се разведат и прецени, че постигнатото между тях споразумение не противоречи на закона и е в интерес на децата, той допуска развода и утвърждава споразумението с решение. Така разовъдт по взаимно съгласие приключва в едно заседение.