• Бракоразводните дела се разглеждат от районните съдилища. Когато говорим за развод по взаимно съгласие, молбата следва да се подаде до компетентния районен съд, в чийто район е постоянният адрес на съпрузите. Ако те имат различни постоянни адреси,  молбата се подава до съда по постоянния адрес на един от тях. Пред кой районен съд да подадат молбата за развод по взаимно съгласие, когато молителите имат различни постоянни адрес, решават самите молители. Когато разводът е по исков ред, исковата молба се подава в районния съд по постоянен адрес на ответника (другия съпруг).