•   В бракоразводния процес най- често се говори за „издръжка“  на ненавършили пълнолетие деца или на бивш съпруг.Издръжка на непълнолетни деца- без значение от вида на развода (по взаимно съгласие или по исков ред) тази издръжка е задължителна, като обикновено се дължи от съпруга, които не упражнява родителските права. Размерът на издръжката се определя в зависимост от нуждите на децата и възможностите на родителя, който ще я дължи.Минималният размер на дължимата издръжка е ¼ от установената за Република България минимална работна заплата, като няма нормативно определен максимален размер.

    Издръжка на бивш съпруг се присъжда само при наличието на определениобстоятелства- най- често това е липса на вина за прекратяване на брака и на възможност да се издържа от собствените си доходи и имущество.