• До развод по исков ред се прибягва, когато липсва съгласие по някой или някои от посочените по- горе въпроси или воля в единия от съпрузите за прекратяване на брака. Процедурата започва с подаване на искова молба до съда. Молбата се подава от единия от съпрузите като в нея се посочват причините за вземане на това решение, както и дали той желае да бъде разгледан въпросът по чия вина се прекратява бракът. Освен за прекратяване на брака от съда се иска да се произнесе и по отношение на специфични въпроси свързани с децата: упражняване на родителските права и лични отношения с тях, издръжка, ползване на семейното жилище. Тук също се поставят въпросите, свързани с ползваното фамилно име и разпределение на наличното имущество.