• При придобиване на имот с ипотека, прехвърлянето на собствеността върху имота става към момента на сделката, а не с изплащането на ипотеката и когато налице е режим на съпружеска имуществена общност, съсобствеността между съпрузите е налице, независимо от това, че изплащането на ипотеката продължава. Следователно с края на брака, страните стават обикновени съсобственици при равни дялове.