• Дяловете в търговски дружества и акции,  придобити по време на брака, са лични на съпруга на името, на когото са придобити. Другият съпруг (несобственик) не може да претендира за дял от тях, както да бъде признат за техен собственик, въпреки че са придобити по време на брака. Интересите на съпруга-несобственик могат да бъдат защитени чрез претениция за парична равностойност на тези активи.