• В случай, че сте били във фактическо съжителство с партньора си, без да сте сключили граждански брак, имате възможност да се обърнете към съда и да уредите въпросите относно местоживеенето на децата, упражняването на родителски права, личните отношения с тях и издръжката им. Ако родителите не постигнат споразумение, съдът сам решава тези въпроси.