• Брачният договор е специфична възможност за уреждане на имуществените отношения между  съпрузи по начин съответстващ на техните желания. Той може да бъде сключен и след брака и по тази причина намира място и в сферата на развода. Сключеният договор подлежи на вписване в нарочен регистър.